Vaše súkromie chránime v súlade s nariadením Európskej únie.

Zásady ochrany osobných údajov:

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Natálie Břínková Pawlowská IČO: 73803758
so sídlom Na Lysině 7, Praha 4, 14700 (ďalej len: “prevádzkovateľ”).

Kontaktné údaje správcu sú:
Adresa: Natálie Břínková Pawlowská, Na Lysině 7, Praha 4, 14700.
halipawl@gmail.com

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracúvania osobných údajov je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR.

Obdobie uchovávania údajov
Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/platbách podľa zmluvy,
poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a iných služieb súvisiacich s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb.

Vaše práva
Podľa podmienok GDPR máte
právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.